Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติ

096078
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
25
229
1119
93394
4169
6347
96078

Your IP: 18.234.111.56
2019-04-20 03:19

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145

 

                 

            

         

 

 

วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นตำรวจมืออาชีพ     เพื่อความผาสุกของประชาชน

วิสัยทัศน์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ                   ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวัง และ แก้ไขปัญหาความมั่นของรัฐ ในพื้นที่ชายแดน

คำสัตย์ปฏิญาณตน
       

        1. ข้าพเจ้า จักจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ
       

       2. ข้าพเจ้า จักยอมเสียสละทุกสิ่ง ทุกอย่าง เพื่อระงับทุกข์ และบำรุงสุข                                   ให้แก่ประชาชน ตาม หน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
       

       3. ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดศีลธรรม เป็นหลักประจำใจ
       

       4. ข้าพเจ้า จักยึดมั่นอยู่ในวินัย และรักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผน                                           ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
       

       5. ข้าพเจ้า จักเชื่อฟังคำสั่ง ของผู้บังคับบัญชา และจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา                    ด้วยความเที่ยงธรรม อย่างเคร่งครัด"

อุดมคติตำรวจ

เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
กรุณาปราณีต่อประชาชน
อดทนต่อความเจ็บใจ
ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
ไม่มักมากในลาภผล
มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ดำรงตนในยุติธรรม
กระทำการด้วยปัญญา
รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

  

อุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน

     1. เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ของความเป็นไทยรักษาไว้ซึ่งระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข

     2. ความอยู่รอดของชาติและความผาสุขของประชาชนอยู่เหนือชีวิต และความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน

     3. ตำรวจตระเวนชายแดน จะต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม รับใช้ประชาชนและมีคามรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามารถพึ่งตนเองได้

   

  

 

                       

 

         

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์  ลิ้มเฉลิมฉัตร

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

 

 พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

 

 

พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้

ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕