วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

ที่ตั้งหน่วย

 

ที่ตั้งหน่วย

 

 

 

  

 

 ประวัติหน่วย

                      กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕   เดิมเป็น    กองร้อยที่  ๒ ตำรวจตระเวนชายแดน 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต  ๗ ตั้งอยู่ที่ บ.มณีลอย ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

                     ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๔)

..๒๕๒๙  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ฉบับพิเศษหน้าที่   ๕  เล่มที่  ๑๐๓   ตอนที่  ๑๗๖  ลงวันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๒๙  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙  เป็นต้นไป หน่วยราชการเดิมระดับ 

กองกำกับการลงไปหมดสภาพ และจัดตั้งหน่วยใหม่ตามพระราชกฤษฎีกา   ดังนั้น  กองร้อยที่ ๒  ตำรวจตระเวนชายแดน   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต  ๗  จึงได้ยกเลิกไป   ตั้งแต่   วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๒๙   และเปลี่ยนชื่อหน่วยใหม่เป็น      กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔   ตั้งแต่วันที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๒๙    เป็นต้นมาโดยได้เปิดที่ทำการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔  บ.มณีลอย  ต.วังมะนาว  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี  เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๒๙  เวลา  ๐๐.๐๑  น.

        ต่อมาได้รับคำสั่งจาก    กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค  ๑  ที่ ๙๘/๒๙  ลงวันที่           ๙ ธันวาคม  ๒๕๒๙   แบ่งมอบพื้นที่  จ.ราชบุรี      ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ และให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ถอนกำลัง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔   ออกจากพื้นที่ อ.สวนผึ้ง, อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  ไปปฏิบัติงานในพื้นที่  อ.ปราณบุรี และ   อ. กุยบุรี           จ.ประจวบคีรีขันธ์   โดยมอบพื้นที่ อาคารบ้านพักให้กับ  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๗  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓  รับผิดชอบ

เมื่อวันที๑  เมษายน ๒๕๓๐  ได้เคลื่อนย้ายกำลังออกจากพื้นที่ อ.สวนผึ้ง และ อ.ปากท่อ .ราชบุรี เข้าที่ตั้งชั่วคราว  บ.ค่ายธนะรัชต์  ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่ง เป็นที่ตั้งชั่วคราวของ  กก.ตชด.๑๔  ในขณะนั้น เมื่อวันที่  ๑๐   สิงหาคม  ๒๕๓๐  กก.ตชด.๑๔   ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว จาก บ.ค่ายธนะรัชต์    ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  เข้าที่ตั้ง  บ.ห้วยทราย  ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเปิดอาคารที่ทำการถาวรในปัจจุบัน  เมื่อ วันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๓๑  ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ย้ายจากที่ทำการชั่วคราวมาเปิดที่ทำการถาวร  ณ ที่ตั้ง กก.ตชด.๑๔ (เดิม)          บ.ค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเดือน  สิงหาคม  ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๒ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ 

ด้มีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อหมายเลข กองร้อยปฏิบัติการใหม่  โดยให้เรียงตามหมายเลขจาก เหนือลงใต้      กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔ จึงเปลี่ยนชื่อหมายเลข กองร้อย เป็น   กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕  ถึง ปัจจุบัน

พื้นที่   ที่ตั้งกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕         เป็นที่ดินราช

พัสดุอยู่ในความปกครองดูแลของศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์     ซึ่งสำนักงานตำรวจ แห่งชาติได้ขออนุญาตจาก กรมธนารักษ์ให้      กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔   เข้าทำประโยชน์    ตั้งแต่วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๑๙   มีเนื้อที่  ๑๙  ไร่  ๓ งาน  ๘๐  ตารางวา

 

ประวัติความเป็นมาวันคล้ายวันสถาปนา “ ค่ายพระมงกุฎเกล้า “
     เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และทรงเปิดค่ายพระมงกุฎเกล้า กก.ตชด.๑๔ จึงกำหนดให้วันที่ ๖ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา “ ค่ายพระมงกุฎเกล้า “ และได้ยืดถือเป็นประเพณีพร้อมจัดกิจกรรมต่าง ๆ


      เมื่อ ๐๖๐๖๐๐ ส.ค.๖๔ พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีบวงสรวงและพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ค่ายพระมงกุฎเกล้า ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ ,พ.ต.ท.เชาวริต ฆังคะรัตน์ รอง ผกก.ตชด.๑๔ และ สว.ฝอ.กก.ตชด.๑๔ ,ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๑-๑๔๗ ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี

                   

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต 

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธน​บุญ​อุบล

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕

ร.ต.อ. วุฒิชัย  คงดำสวน

รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕