Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติ

234162
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
120
163
283
231932
6041
5496
234162

Your IP: 3.219.31.204
2020-11-23 16:27

policetv tv

เมนู

เดือน กุมภาพันธ์ 63

 

 

เมื่อ ๒๖๐๘๓๐ ก.พ.๖๓  ร.ต.อ.วุุฒิชัย  คงดำสวน  รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.รวย มีแสง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๔  เป็น หน.ชุด พร้อม กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา ณ รร.บ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ โดยมี นายราม  สิงหโศภิษฐ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอปราณบุรี  เป็นประธานในพิธี มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐๐ คน เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๒๖๑๐๐๐ ก.พ.๖๓

 

 

 

เมื่อ ๑๙-๒๐ ก.พ. ๖๓ กองร้อย ตชด. ๑๔๕ ได้ดำเนินการฝึกอบรม ผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชน โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๘๐ คนจากหมู่บ้านเป้าหมายใหม่ ๔ หมู่บ้าน
    ๑.๑ บ้านหนองกา ม.๔ ต. ปราณบุรี อ. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ๑.๒ บ้านปากน้ำปราณ ม. ๒ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ๑.๓ บ้านพุน้อย ม.๔ ต. สามร้อยยอด อ. สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ๑.๔ บ้านหนองไทร ม. ๖ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
๒. สถานที่ฝึกอบรม : หอประชุมอำเภอปราณบุรี
๓. ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม : นาย ประมุข เมืองจันทบุรี ตำแหน่ง ส.อบจ. อ.สามร้อยยอด เขต ๑ จ.ประจวบคีรีขันธ์
๔. วิทยากร
    ๔.๑ วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
    ๔.๒ วิทยากร มว.มชส.ร้อย.ตชด.๑๔๕
๕. หัวข้อการฝึกอบรม
    ๕.๑ ประวัติศาสตร์ชาติไทย
    ๕.๒ การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
    ๕.๓ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
    ๕.๔ รณรงค์การป้องกันยาเสพติดให้โทษ
    ๕.๕ ประชาสัมพันธ์หน่วย
๖.ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๗. เสร็จภารกิจเมื่อ ๑๙๑๖๐๐ ก.พ. ๖๓

 

 

 ๑.เมื่อ๑๘๑๐๐๐ก.พ.๖๓
ด.ต.ชาคริต อมรโสภณรรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓มอบหมายให้ ส.ต.ท.อัสนี ไตรสุวรรณ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๓ นายร่วมกับ
๒. ร่วมกันออกลาดตระเวนหาข่าวป้องกันพื้นที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบใกล้เคียง ฐปก.เนิน ๗๐๐ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบครีขันธ์
    ๒.๑ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง  ของชาติ
    ๒.๒ ป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน
    ๒.๓ ป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
    ๒.๔ เฝ้าตรวจพื้นที่/ช่องทางสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
๓. ผลการปฏิบัติ
    ๓.๑ ไม่พบการกระทำความผิด ในการนำเข้ายาเสพติด การตัดไม้ทำลายป่า และการหลบหนีเข้าเมือง แต่อย่างใด
๔. เหตุการณ์ปกติ
๕. เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๘๑๓๐๐ ก.พ. ๖๓