กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

 

 

 
   

 

 

 

 กองทุนบำเหน็ญบำนาญข้าราชการ  

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2550

-คู่มือฉบับตำารวจ(แก้ไข(ฉบับับทีี่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 Code

  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒.PDF